Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Korozyon Teknolojisi

PAS VE KOROZYONUN TANIMI
Korozyon; Metal ve alaşımlarının, içinde bulundukları ortam etkisi ile iyon taşınması sonucunda, kimyasal aşınmaya uğraması ve dolayısı ile fiziksel özelliklerinin bozulması demektir. Metal olmayan malzemeler de çevresel koşullardan etkilendikleri için bugün, "Korozyon" dediğimiz zaman, Endüstriyel ve yapı malzemesi niteliği olan tüm ürünlerin, çevresel etkiler ile genel bozunuma uğramalarını anlıyoruz. Bu arada ''Paslanma / Pas'' sözcüğünü de, korozyon olayı sonucunda oluşan ürün anlamında kullanabiliriz.

Metal yapısındaki gayri saflık, alaşımlarındaki yerel farklılıklar, metalin üretim koşulları, sıcaklık ve nem farkları, metalin temasta olduğu ortam içinde çözünen gaz veya tuzların yerel derişim farkları, korozyonu arttıran etkenlerin en önemlileridir.

Metalden yapılan her türlü malzeme, kullanım süresince az veya çok korozyona uğrar. Korozyona uğrayan metalin tüm mekanik özellikleri değişir ve sağlamlığı korozyon ilerledikçe azalır. Buhar kazanları, petrol ve doğalgaz boru hatları, nükleer reaktörler, köprüler, derin kuyu boruları, gemiler ve her türlü motorlu araçların sabit ve çalışan metalik parçaları, korozyonun en çok olduğu ve büyük tehlike yarattığı yerlerdir. Böylece korozyon olayı her durumda büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Korozyona dayanıklı malzemelerin imali, yüzey kaplamaları, korozif ortamların etkinliğini azaltmak için ortama yapılan ilaveler ve görevini yapamayacak derecede korozyona uğramış parçaların yenileri ile değiştirilmeleri, korozyon olayının doğrudan neden olduğu ekonomik kayıplar olarak kabul edilmektedir.

KOROZYONUN ÖLÇÜLMESİ
Korozyon ile ilgili hesaplarda genellikle; mil/yıl birimi kullanılır. 0,001 inç olan mil, yaklaşık olarak 0.025 mm. olduğu için, bu birim, metal yüzeyindeki penetrasyonun 25 mikron/yıl değerine tekabül eder.

Genel bir kural olarak bir metal için korozyon haddinin; 0-2 mil/yıl (0-50 mikron/yıl) olması çok iyi, 2-20 mil/yıl (50-500 mikron/yıl) olması iyi, 20-50 mil/yıl (500- 1250mikron /yıl) olması orta ve 50 mil/yıl (1250 mikron/yıl)Ùdan büyük olması zayıf bir durum olarak kabul edilir.

1 Mil / yıl = 0.001 inç/yıl = 25 mikron / yıl

0 - 2 MİL / YIL = 0 50 MİKRON YIL > ÇOK İYİ
2 - 20 MİL / YIL = 50 500 MİKRON / YIL > İYİ
20 - 50 MİL / YIL = 500 1250 MİKRON / YIL > ORTA
50 500 MİL / YIL = 1250 MİKRON / YILDAN BÜYÜK Z A Y I F

KOROZYON TÜRLERİ
1. Eşit Dağılımlı Korozyon: Metal yüzeyinin homojen bir biçimde aşınması sonucunda incelmesine yol açan, en yaygın korozyon eşit dağılımlı korozyondur. Metal kaybı, diğer korozyon çeşitlerine göre fazla olmasına rağmen, korozyon hızı ve malzemenin ömrü kolay hesaplanabildiği için en az korkulan korozyon cinsidir.


HOMOJEN DAĞILIMLI AŞINMA
KOROZYON HIZLI HESAPLANABİLİR
MALZEME KAYBI VE DAYANIM ÖMRÜ HESAPLANABİLİR
*EN AZ KORKULAN KOROZYON TİPİDİR.

2. Galvanik Korozyon: Aynı ortam içinde birbirleriyle temas halinde bulunan farklı metallerde görülen korozyon türüdür. Bu tip korozyondan korunmak için, tasarım ve imalat sırasında, galvanik dizide birbirinden uzak metallerin eşlenmesinden mümkün mertebe kaçınmak gerekir.


AYNI ORTAMDAKİ FARKLI METALLER
TASARIM VE DİZAYNDA, GALVANİK DİZİDE BİRBİRİNDEN UZAK METALLERİN EŞLENMESİNDEN KAÇINILMALIDIR
ÖRNEK: ALÜMİNYUM DEMİR VEYA PİRİNÇ VİDALAR TARAFINDAN KOROZYONA UĞRATILMASI

3. Çukurcuk Korozyonu:
Bu tip korozyonda metal kaybı eşit dağılımlı korozyona nazaran çok az olmasına rağmen, yaygın ve zor kontrol edilebilir olması nedeniyle en korkulan korozyon cinslerindendir. Korozyon olayının, küçük bölgelerde yoğunlaşmasıyla, metal yüzeyinde çok sayıda çukurcuklar oluşur. Metal kısa sürede delinerek kullanılmaz hale gelir. Bu tip korozyon, genellikle klorür ve bromür iyonları içeren nötr ortamlarda oluşur. İndirgenebilen metal iyonlarının klorürlerini ihtiva eden ortamlar, çukurcuk korozyonu yönünden çok tehlikelidir.


METAL KAYBI AZ, YAYGIN VE ZOR KONTROL EDİLEBİLİR
EN TEHLİKELİ KORROZYON TİPİDİR
DAR BÖLGELERDE ÇOK SAYIDA ÇUKURCUK OLUŞUR (PİTTİNG VEYA KARINCALANMA DENİR)
METAL KISA SÜREDE DELİNİR KULLANILAMAZ
KLORÜR VE BROMÜR İYONLARININ BULUNDUĞU NÖTR ORTAMLARDA SIK GÖRÜLÜR
İNDİRGENEBİLEN METAL İYONLARININ KLORÜRLERİ (NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2) İHTİVA EDEN ORTAMLAR ÇOK TEHLİKELİDİR

4. Aralık Korozyonu: Bu tip korozyonda olay, dar bölgeler üzerinde yoğunlaşır. Makina parçalarının montajı sırasında yok edilemeyen aralıklarda başlar. Bu aralıklar genişledikçe korozyonun etkinliği azalır. Ortamda bulunan katı partiküllerin metalik yüzeyler üzerinde çökelmesi, düşük kaliteli koruyucu kaplamalar, bu tip korozyon için uygun zemin hazırlarlar. Bu nedenle makine parçaları montaj aralıklarında biriken katı partiküller sürekli olarak uzaklaştırılmalıdır.

MONTAJDA YOK EDİLEMEYEN DAR ARALIKLARDA SIK RASTLANIR (ŞASE PARÇALARI BİRLEŞME YÜZEYLERİ ...)
ARALIK GENİŞLEDİKÇE KORROZYON ETKİNLİĞİ AZALIR
ORTAMDAKİ KATI PARTİKÜLLERİN YÜZEYE ÇÖKELMESİ VE KALİTESİZ KAPLAMALAR

5. Selektif Korozyon: Alaşımlarda, belirli bir metal üzerinde yoğunlaşarak çözünmesine yol açan korozyon cinsidir. Bu tip korozyonda malzemenin dayanıklılığında büyük azalma olmasına karşılık, dış görünüşünde, renk değişikliği dışında değişiklik görülmeyebilir. Örnek olarak altın gümüş alaşımında seyreltik nitrik asit içinde gümüş kaybı verilebilir.

6. Kristaller Arası Korozyon:
Bu tür korozyonda, malzemenin dış görünüş ve ağırlığında önemli bir değişiklik olmamasına rağmen, mekanik dayanıklılığı çok azalır. Çünkü, korozyon olayı malzemenin kristal sınırları yakınında yoğunlaştığı için, kristaller bütünlük ve şekillerini korurlarken kristaller arası bağlar tahrip olur. Özellikle, Östenitik dokulu Krom-Nikel Çeliklerinde ve Alüminyum Bakır alaşımlarında görülen korozyon türüdür.

MALZEME BOYUT VE AĞIRLIĞI SABİT KALIR
KORROZYON KRİSTAL SINIRLARINDA MOLEKÜLERBOYUTTA GERÇEKLEŞİR
KRİSTALLER BÜTÜNLÜK VE ŞEKİLLERİNİ KORUR
KRİSTALLER ARASI BAĞLAR ZAYIFLAR
ÖZELLİKLE ÖSTENİTİK KROM - NİKEL ÇELİKLERİ VE ALÜMİNYUM - BAKIR ALAŞIMLARINDA GÖRÜLÜR

7. Gerilmeli Korozyon:
Gerilmeli korozyon, mekanik gerilmeler altında çalışan sistemlerin aynı zamanda korozif ortamlarla temas altında bulunması sonucu, oluşan korozyon türüdür. Yüksek basınçlı kaplar, buhar kazanları, pompa mili ve rotoru bu tip korozyon tehdidi altında çalışırlar.
Korozyon olayı, malzeme üzerinde çatlaklarla başlar. Çatlaklar malzeme içine doğru ilerler ve nihayet kırılmalar olur. Ortamın sıcaklığı, korozyon hızını arttırır.

8. Erozyonlu Korozyon: Yüksek hızla hareket eden, korozif ortamlarla temas eden malzeme yüzeylerinde görülen korozyon türüdür. Gaz ve sıvıların pompalandığı boru hatları, pompa gövdeleri ve kanatları, vanalar, türbin kanatları erozyonlu korozyon tehdidi altında çalışırlar. Korozyon, malzemenin yüzey tabakalarının akım tarafından uzaklaştırılması sonucu ortaya çıkar. Korozyon hızı ortamın akma hızı ile artar ve akım Türbülanslı ise malzeme hızla korozyona uğrar.Laminer akımlarda korozyon ilerleme hızı daha zayıftır. Dirsek, vana, flanş parçaları gibi donanımlar ve akımın yolu üzerindeki ani değişiklikler, bu tip korozyonun, hızını arttırıcı nedenlerdir.Ayrıca ortamda katı partiküller mevcutsa, bu malzeme yüzeyine çarparak oksit tabakalarının uzaklaştırılmasını hızlandırırlar, dolayısıyla korozyon hızının artmasına neden olurlar.

Fretaj: Yük altında birbirleri üzerinde ileri geri hareket eden metal yüzeylerde görülen korozyon cinsidir. Birbiri üzerinde hareket eden metal yüzeyleri üzerinde çıkıntılar hareket sırasında kazınırlar ve ara yüzeyler oksitlenir. Teşekkül eden oksit tabakalarının kazınmasıyla, olay tekrarlanarak devam eder, Korozyona uğramış parçalar, oksitlerle çevrelenmiş çukurcuklu bir yapı arzederler.

YÜK ALTINDA İLERİ GERİ HAREKET EDEN METAL YÜZEYLERDE GÖRÜLEN KOROZYON CİNSİDİR YÜZEYLERDEKİ ÇIKINTILAR HAREKET ESNASINDA KAZINIR VE ARA YÜZEYLER OKSİTLENİR OKSİT TABAKALARININ KAZINMASI İLE OLAY TEKRARLANIR KOROZYONA UĞRAYAN PARÇALAR OKSİTLE ÇEVRELENMİŞ ÇUKURCUKLU BİR YAPI GÖSTERİR KOROZYON TÜRLERİNİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DE SINIFLANDIRMAK MÜMKÜNDÜR:

Korozyon, farklı metal malzemelerin içinde bulundukları ortam nedeni ile iyon taşınması sonucunda, kimyasal aşınmaya uğraması ve dolayısı ile fiziksel özelliklerinin de bozulması (mukavemet değerlerinin değişmesi) olduğuna göre Metallerin Korozyonunu Kimyasal ve Elektro Kimyasal olarak da ikiye ayırmak mümkündür.
Korozyon, genellikle korumasız ortam ve yüzey şartlarında, yüksek hızla başlar ve hızı giderek azalır, ancak ilerlemesini devam ettirir. Çünkü korozyon esnasında meydana gelen kimyasal reaksiyon ürünü, (2Fe2 + 302 2Fe2 03) (çok zaman metalin oksidi) malzeme üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur.Mekanik etkilerle bu filmin yok edilmesi sonucu korozyon, yüksek hızda yeniden başlar, sonuçta malzeme kısa sürede aşınır, fiziksel boyutları, fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmeye uğrar. Fiziksel boyutların değişmesi ve mekanik aşınma, aynı zamanda mekanik madde erezyonu şeklinde de adlandırılır. Korozyon ve Erezyonun birlikte yürümesi ,istenmeyen bir durum olup büyük ekonomik kayıplara yol açar.

A) ELEKTRO - KİMYASAL KOROZYON
Elektro kimyasal korozyon, farklı iki metalin, adi sıcaklıklarda ve içinde sıvı bulunan ortamlarda elektrolitik içinde ( örneğin PİL gibi ... ) aşırı şekilde oluşan elektron alış verişi ile bir elektrik akımının meydana gelmesi ve bunun sonucu olarak oluşan anodik ve katodik bölgeler arasında metallerden birinin (anod) aşınması (çözülmesi) şeklinde ortaya çıkar.
3 Çeşit elektro kimyasal korozyon vardır.

A.1) Asitlerin etkisi ile oluşan ELEKTROKİMYASAL korozyon:
Metallerin büyük kısmı (standart yükseltgenme potansiyeli oÙdan büyük olanlar), Hidrojen Gazı çıkışı ile birlikte çözünürken aşınırlar. Altın (Au), Bakır (Cu), Gümüş (Ag) gibi (yükseltgenme potansiyeli OÙdan küçük ) olanlar asitlerin etkisi ile çözünmezler. Yani korozyona uğramazlar. Ancak bazı metaller, korozyon sonucu oluşan ürünlerin yüzeyi örtmesi sonucu, korozyon başladıktan sonra asitten etkilenmezler. Örne; Teorik olarak kurşunun sulfat asidinde (H2S04) çözülmesi gerekirken, oluşan kurşun sulfat (korozyon ürünü) metal yüzeyinde öyle bir başarılı korozyon tabakası oluşturur ki, bir defa bu tabaka oluştuktan sonra kurşun metalinin bir daha sulfat asidinden etkilenmesi beklenemez..

A.2) Galvanik çift etkisi ile oluşan e/k korozyon:
Farklı çözünme gerilimine sahip olan iki metalik malzemenin bir çözelti içinde, herhangi bir şekilde birbirlerine temas etmesi sonucu oluşan galvanik çiftlerde, çifti oluşturan metallerden bir tanesi ANOT bir tanesi KATOT görevini yüklenir. Anot olan çözünür ve korozyona uğrar.

A.3) Farklı havalanma etkisi ile oluşan e/k korozyon:
Tek bir metalin değişik noktalarında oluşan oksijen konsantrasyonunun gösterdiği farklılıklardan meydana gelir.Oksijence fakir kısımlar anod, zengin kısımlar ise katot olarak hareket eder. Sonuçta oksijence fakir olan kısımlar, korozyona uğrayarak havanın nemi ile (oksijen) birleşir. Bu durum boyanmamış metal yüzeylerde, parmak izinden oluşan veya kapalı ambalajlarda sıcaklık ve basınç değişimleri ile ortaya çıkan yoğuşmuş nemin metal yüzeyindeki çeşitli gözeneklere yapışması sonucu meydana gelir.

B) KİMYASAL KOROZYON
Bir metalin çevresinde bulunan gazların etkisi ile korozyona uğraması kimyasal korozyon olarak adlandırılır. Bu olay oksijenle birleşme veya en basit anlamda yanma olayıdır. Genellikle metalin (Demir ve Demir alışımları) yüzeyinde çok küçük gözeneklere oksijen gazının etkimesi ile Demir oksit (Fe203-PAS) haline gelmesidir. Yüzeyde oluşan bu Oksit film tabakasına pas denir ve malzemenin yüzeyine derinlemesine nüfuz eder.Pasın oluşumu havada bulunan C02 ve ısı etkisi ile artış gösterir. Düşük sıcaklıklarda meydana gelen kırmızı kan rengindeki PAS gözenekli gevrek yapıda oluştuğundan Demir (Metal) yüzeyinde koruyucu bir tabaka temin etmez, ve metal tükeninceye kadar devam eder. Bu nedenle Demir ve alaşımlarının korozyonu konusunda, kullanıldığı yerlere dikkat etmek gerekir.Korozyonu hızlandırıcı etkenler arasında, TOZ, ATMOSFERDEKİ GAZLAR (H2S - Hidrojen Sülfür) metallerle birleşerek METAL SÜLFÜR oluşumuna neden olur.

KOROZİF ORTAMLAR VE KOROZYONA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Kimya Endüstrisi, kimyasal maddelerin oluşturduğu ortamların yanısıra; atmosfer, sular, zemin, biyolojik ortamlar, metallerin karşılaştığı en etkin korozif ortamlardır.Metalleri bu ortamların zararlı korozif etkilerinden korumak için çeşitli yöntemler vardır.Bunlar:
- Uygun tasarım
- Ortam özelliklerini kontrol altına almak (inhibitörler, pasifleştiriciler)
- Yüzey kaplamaları (Fosfatlama, Boyama, Metalik, Soy, Organik ve Anorganik Kaplamalar)
- Katodik Koruma gibi sayılabilir.

Nitelikli Endüstriyel üretimin, günlük yaşamdaki en basit ihtiyaçlarımızdan, ultra-modren uzay araçlarına kadar çok çeşitli alanlarda çok farklı malzemelerin, kullanım amacına yönelik olarak dizayn ve imal edilmesi, kullanılan bu ürünlerin de daha aktif ve gelişen teknolojik imkanlara göre korunmasını gerekli kılmaktadır.Çok çeşitli metal işleme tekniklerinden geçirilerek mamül yada yarı mamül hale getirilen, hassas işlenmiş / taşlanmış, boyanmaması yada sabit başka kaplamalar ile kaplanmaması gereken, montaj sırası bekleyen, stoklanması ya da deniz aşırı sevkiyatı yapılacak her türlü makina parçasının, pas ve korozyona karşı korunmasının en kolay ve ucuz şekli,Organik yüzey kaplamalarıdır.

İleri sürülen bir çok delile rağmen, genel inanışın tam tersine adi yağ ve gres etkili bir pas önleyici değildirler.(ancak ılımlı şartlar hariç) Greslerin ticari metal koruyucuları olarak kullanılmaları, 18. yüzyıl ortalarına kadar gitmesine rağmen, 2. Dünya savaşı sırasında şiddetli sıcaklık, nem ve tuz kirlenmelerine karşı büyük miktarlarda işlenmiş parçaların korunması gereğinden hareketle, modern YÜZEY KORUMA BİLEŞİKLERİ geliştirildi. Özellikle bu gelişme, Dünyada motor yağını ilk defa bulan AmerikanVALVOLINE- TECTYL firmasının öncülüğünde gerçekleştirilerek öncelikle askeri amaçlı ve sivil amaçlı geçici pas önleyicilei konusunda ihtisaslaşma sağlandı.

Pas ve korozyonu önleyen yüzey koruma bileşiklerinin yağ, solvent, wax, su bazlı olmak üzere değişik şekillerde imal edilerek, korunacak yüzeylerin, sadece basit bir korumanın ötesinde, foksiyonel ve amacına uygun, ucuz, istenilen süre kadar koruyabilen, ortam ve atmosferik değişimlere karşı son derece uyumlu, sabit veya kolay temizlenebilir niteliklere sahip olması gerekmektedir.


UYGUN PAS ÖNLEYİCİ SEÇİMİ
En uygun ve en düşük maliyetli pas önleyici koruyucu yağın seçimi için aşağıdaki şartların belirlenmesi gerekir.
1 Korunacak malzeme cinsi (Demir veya demir dışı)
2 Yüzeyin mekanik işlenme kalitesi (kaba işlenmiş, tornalanmış, taşlanmış v.s.)
3 Beklenen asgari koruma süresi (Montaja kadar geçecek yaklaşık veya öngörülen koruma süresi)
4 Korunacak malzemenin, yağlamadan sonra ambalajlamaya geçme süresi, ambalaj tipi ve şekli.
5 Koruyucu yağın yüzeyden temizlenmesinin gerekip gerekmediği
6 Korunmuş malzemenin sevkedileceği yer ve sevk aracı (Denizaşırı, TIR, Konteyner v.s.)
7 Kullanımdan evvelki stoklanma şekli, durumu ve bulundurulacağı ortam.
Bu sorulara verilecek doğru yanıtlar koruyucu pas önleyici yağın, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirler. Ancak kesin olan şudur ki; doğru yer ve zamanda, doğru koruyucu ürünü kullanmak gerekir.

Örneğin:
Bir solvent bazlı ürün ile koruma yapılacak ise, tam ve hava almayan bir ambalajlamaya geçmek için, kesinlikle yüzeydeki solventin uçmasını beklemek gerekir.Bekleme zamanı sağlanamıyorsa, solvent bazlı olmayan, Yağ veya Su Bazlı (daha pahalı) koruyucu ürünler kullanılması kesinlikle zorunludur.Aksi takdirde, hava almayan, sıcaklık artışı ile nem kabini haline gelen kapalı ambalaj içindeki su buharı veya uzaklaştırılamamış solvent buharı, basınç düşümü sonucunda yoğuşarak,, yüzeydeki koruyucu yağı çözücü etkisi ile, ani ve şiddetli korozyona zemin hazırlayacaktır.

Yüzeyden temizlenmesi zor, masraflı, zaman alıcı ve malzemeyi tahrip edici bir koruyucu kullanmak yerine, yüzeyden temizlenme ihtiyacı gerektirmeyen, ince, kurumayan yüzey filmi oluşturan koruyucu yağ kullanılması daha uygun bir yöntem olacaktır.

Koruyucu yağlar Amerikan, A.S.T.M. B117 ve DIN 50021 standartlarına uygun %5Ùlik tuz püskürtme, A.S.T.M. D1748 ve DIN 50017 standartlarına uygun %100 nem kabini test sonuçlarına göre, kendi aralarında ve başka markalar arasında sınıflandırmaya tabi tutulurlar.

En iyi dayanımlı Epoksi boyalarda tuz testi dayanım süresi 200-250 saat olabilirken, TECTYL koruyucu yağlarında bu değer 2000 -3000 saate kadar ulaştığı görülmektedir.
Koruyucu yağların bir diğer kalite göstergesi de, tatbik edildiği metal yüzeyinden su ve nemi uzaklaştırarak metal yüzeyine manyetik penetrasyon ile yapışabilmesidir.
Koruyucu yağlar istendiği zaman metal yüzeyi üzerinden, petrol veya mineral türevli bütün solventler, düşük basınçlı buhar veya alkali banyolar ile temizlenebilmelidir.
Us.
Government
Specifications
MIL-P-116-G
Presevative
Type
TECTYL QPL Ref. No
MIL-C-16173E -Grade 1 P-1 891 16173.76
MIL-C-16173E -Grade II P-2 502 C 16173.76
MIL-C-16173E -Grade III P-3 894 16173.76
MIL-C-16173E -Grade IV P-19 846 16173.76
MIL-C-16173E -Grade V P-21 511 M 16173.76
MIL-C-11796C -Grade III P-4 435 M-6181
Class 1 % 1 A     M-6168
MIL-C-11796C Class 3 P-6 437 M-6184
MIL-L-3150C Amd # 2 P-7 802 A L-6564
V V-L-800C P-9 900 LP-7015
MIL-L-21260D PE-10 910 MP-301
Type 1 - SAE 10 Army/Navy    
MIL-L-21260D Pe-30 930 MP-302
Type 1 - SAE 30 Army/Navy    
MIL-L-21260D , Type 1 - SAE 40 PE-40 940 MP-303
MIL-L-21260D , SAE 15W- 40 PE-15/40 915W40 MP-300
MIL-G-10924D P-11 858C M-7706
MIL-G-10924 P-11 858F GA-04
MIL-P-46002B Grade 1 P-20 859A Not required
MIL-C-23411A (YD) Type II Navy 511M NAVY FB BA-105-6G
TT-C-520b Composition G Federal 121B N/A
MIL-C-62218A Army 517 AR-18-85
Type 1   518  
MIL-C-62218a Type II Army 517 Z-7515
MIL-C-15074 Army 275 AR-20-85
NAVORD SYSCOM WS-12911M Navy 250-2A-10 N/A
NAVORD SYSCOM WS-12953E   944 N/A
NAVORD SYSCOM WS-12953E   959 N/A
NAVORD SYSCOM 6300735   966 N/A

 

 

75 YILI ASKIN SÜREDIR TÜM DÜNYADA KANITLANMIS PASLANMAYI ÖNLEME YOLU

TECTYL ® PASLANMAYI DAHA BAŞLAMADAN DURDURUR

Ashland Oil 'in bir bölümü ve dünyanın en büyük bağımsız uluslararası yağ kuruluşlarından biri olan VALVOLINE, 100'ü aşkın ülkede çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. VALVOLINE, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için her türlü yağların ve her türlü uygulamaya yönelik TECTYL ® pas önleyici ürünlerin üreticisidir.

AVRUPA'DA VALVOLINE ETKİNLİKLERİ

VALVOLINE'ın Avrupa'ya yayılmış olan satış ofislerine ek olarak, Dordrecht - Hollanda'da bütün kıtaya yönelik üretim yapan ve bünyesinde son derece gelişmiş bir AR-GE laboratuvarı bulunduran üretim tesisleri bulunmaktadır. Sürekli piyasa araştırması, ürün geliştirmeye verilen önem ve üretimin her kademesinde kalite kontrol Valvoline'a konusunda piyasa liderliğini getirmiştir.

 

TECTYL ® mineral yağ bazlı olmayan diğer pas önleyici ürünlerden farklıdır.

TECTYL ® ürünleri kendine özgü polar kimyasal metale yapışma özelliği ile
pas önleyici bir film oluşturur.

Bunun yanındaTECTYL ®halen paslı olan birçok yüzey için de en iyi çözümdür.

BASİTLİK KALİTENİN ANAHTARIDIR

TECTYL ®, paslı veya passız her türlü metale, derinlemesine temizlik ve yağdan arındırma işleminden geçirilmeden kolayca uygulanabilir. Tabii ki kural olarak yüzey hazırlığı ne denli iyi ise o ölçüde başarılı bir koruma sağlanır.

TECTYL ®, dahili koruma uygulamalarından sonra herhangi bir solvent veya yağ çözücü madde ile kolayca ve zararlı bir etki yaratmadan temizlenebilir.

TECTYL ® ,  

PASLANMAYI ÖNLEMEK DEMEKTIR !


EN UYGUN TECTYL ® ÜRÜNÜNÜN BELİRLENMESİ

En iyi pas önleyici ürün bile eğer doğru ürün - doğru yerde kullanılmaz ise başarısız olabilir. Bu nedenle en uygun ürünü seçebilmek için aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.

* Öngörülen koruma süresi
* Korunacak ürünün depolama metodu ve koruma süresi
* Metal türü ve yüzey işleme   hassasiyeti
* Tercih edilen uygulama metodu
* Ambalajlama ve ulaştırma metodu
* Koruma döneminden sonra ürünün yüzeyden uzaklaştırılması gereği

Uzmanlarımız ürün seçiminizde veya bir koruma programı oluşturulması sürecinde size tavsiyede bulunmaktan zevk duyacaklardır. Ayrıca doğru uygulama ve kaplamanın temizlenmesi konusunda da yol gösterebilirler.

ÜRÜNÜN TEMİZLENMESİ

TECTYL ®' genellikle petrol türevi bir çözücüyle kolayca yüzeyden uzaklaştırılabilir. Daha geniş alanlar solvent veya su bazlı yağ çözücü madde katılmış basınçlı sıcak su veya buhar ile temizlenebilir. Genellikle ağır, yoğun TECTYL ®' tipleri yüzeyden temizlenmek üzere üretilmemişlerdir.

TECTYL ®' PASLANMAYA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Endüstriyel uygulamalarda TECTYL ®' sadece korumadan daha fazlasını sağlar. Zaman zaman tamamlayıcı ve hatta ana hedef neme karşı dayanıklılık, yağlama ve aşınmaya karşı önlem olabilir. Bu şartların birleşimi birden çok fonksiyonu olan pek çok türde TECTYL ®'in üretilmesine yol açmıştır. Geçici depolama için kullanılan TECTYL ®' filmi aynı zamanda sonraki üretim aşamalarında yağlayıcı görevi görebilir. Motorlar ve dişli kutularının da depolanma ve nakliye sürecinde iç korumaya ihtiyacı vardır. Hem kullanım, hem de koruma yağı olarak işlev gören bir ürünün burada avantaj sağlayacağı aşikardır. Örneğin;TECTYL910/930/915W40 kusursuz bir koruma sağlamanın yanı sıra API ve MIL standartlarına uygun yüksek kaliteli motor yağı özelliklerine de sahiptir.


NAKLİYE VE TECTYL ®

Her makine ya da metal parça üreticisinin, ürünlerinin en zorlu iklim koşullarında, en uzun yolculuklarda dahi hiçbir korozyon emaresine rastlanmayacak şekilde müşterisine varmasını sağlaması hayati önem taşır. Yükleme / Boşaltma sırasındaki hasar tehlikesine karşı oluşturulan normal tehlikeye ek olarak paslanmaya karşı koruma da çok önemlidir. Havanın temiz ve nispi nem oranının % 70'in altında olduğu durumlarda korozyon oranı düşüktür. Ancak kritik limit olan % 70 nispi nem oranı aşıldığında ciddi boyutta paslanma oluşabilir. Bu oluşum kirli endüstriyel atmosfer (SO2) ortamdaki tuz oranı ve parmak izleriyle hızlandırılabilir.

Hava daima mevcuttur. Tamamen havası alınmış bir ambalajda bile... Ve havanın nemi ısının yükselmesi ve düşmesine bağlı olarak artar veya azalır. Parçaların deniz, hava ve hatta karayolu nakliyesinde yoğunlaşmaya sebep sıcaklık değişimleri olacaktır. Silica tipi ürünler bu gibi durumlarda ambalajın hava sızdırmazlığı devam ettiği sürece yararlıdır. Fakat genellikle paketlere hoyratça muamele edildiği için bu durum nadiren görülür. Bu nedenle en modern paketleme sistemlerinin uygun bir TECTYL ® ürünü ile birleştirilmesi ulaşılan mekanik kalitenin devamlılığını sağlar. Bu koruma, şartlar olumsuz da olsa malların paslanma tehlikesi olmadan yerine ulaşmasını garanti eder.

GEMİCİLİK SEKTÖRÜ VE PETROL PLATFORMLARI İÇİN TECTYL ®

Batı Avrupa gemicilik ve offshore etkinliklerinin merkezidir. TECTYL ®'in uzun yıllardır bu alanlarda genel koruma için kullanılması şaşırtıcı değildir. TECTYL ®BT COAT, BT FLOAT COAT balast tank koruyucuları ve TECTYL ® 130TECTYL ® ambar boyası yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün bu ürünleri oluşmuş pasa nüfuz ederler ve paslanma olayını önemli ölçüde geciktirirler, dolayısıyla metal yüzey hiç ya da son derece düşük bir yüzey temizleme ve uygulama maliyeti ile korunmuş olur. Bu avantajlar TECTYL ®L'in boru, petrol hatları ve yapılarının korunması amacı ile petrol platformlarına girmesini de sağlamıştır.

Birçok önceden boyanmış petrol platformu tamir amacı ile TECTYL ® ürünleri kullanmakta ve kullanılan boya türüne göre TECTYL ® Primer ile astarlanmaktadır. Bu şekilde hem bakım masraflarından kayda değer şekilde tasarruf etmek, hem de dayanıklı bir wax kaplaması elde etmek mümkündür.

TECTYL ®
KORUYUCU YAĞLAR KULLANIM ALANLARI

1. OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

* Underbody coating, alt koruma ve ses geçirmezlik
* Kapalı profil/boru içleri gibi ulaşılamayan yüzeylerin korunması
* Boyanmış dış yüzeylerin denizaşırı sevkiyat ve stoklama esnasında korunması
* Yakıt deposu ve radyatör iç yüzeyi korunması
* Boyanmamış çelik kaporta saclarının sevkiyat esnasında korunması
* Preslenmiş ve soğuk şekillendirilmiş sac montaj parçalarının korunması

*Aktarma ve güç iletme elemanlarının hassas işlenmiş, taşlanmış metal
yüzeylerinin    korunması
* Motor bloklarının komple montaj sonrasında tüm yüzeyler için uzun süreli sevkiyat    koruması
* Her tip yedek parçanın korunması
* Kampana, porya, fren diski yüzey koruması

2. METAL VE GENEL ENDÜSTRİ
 
*  Seri imal edilen bütün yedek parçaların boyanmayan metal yüzeylerinin hassas korunması
* Hassas ölçülerde ve kalibre edilmiş boruların ve profillerin dış/iç yüzeyleri ile dişli kısımlarının korunması
* Metal işleme ve takım tezgahlarının hassas işlenmiş ve taşlanmış yüzeylerinin    korunması
* Isıl işlemden çıkan metal parçaların ani korozyona karşı korunması
* Rulman, mekanik salmastra, yataklama elemanlarının korunması


* Dış ve aşırı korozif hava ortamlarında bulunan çelik konstrüksiyon yüzeylerin çok uzun süreli korunması
* Her kalınlıkta paketlenmiş ve rulo sacların veya dilimlenmiş sacların yüzey koruması
* Konteyner alt yüzey koruması
* Demiryolu, lokomotif ve yolcu vagonlarında underbody coating ve ses geçirmezlik uygulamalarında

3. GEMİCİLİK ENDÜSTRİSİ

* Balast tankları iç yüzey koruması
* Yük ambarlarının korunması
* Makine yedeklerinin korunması


4. SİLAH ENDÜSTRİSİ

*  U.S.A. Military (MIL-Spec) standartlarına tam uygun ve onaylanmış koruyucu ürünler


* ÇIPLAK METAL YÜZEYİNE UYGULANAN
   TECTYL,  YÜZEYE HOMOJEN YAYILIR  VE
   YIRTILMAYAN SABİT BİR FİLM TABAKASI
   OLUŞTURUR.
 
* ÜZERİNDE NEM OLAN METAL YÜZEYE
   UYGULANAN TECTYL, NEMİ, METAL
   YÜZEYİNDEN UZAKLAŞTIRIR VE METAL İLE
   KOROZYON YAPICI KATMAN ARASINA
   GİRER ,BU ÖZELLİK  TECTYL 'İN
   "SU UZAKLAŞTIRMA  (DEFEDİCİ )"
   ÖZELLİĞİNİ TANIMLAR.

 

Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Korozyon Teknolojisi

PAS VE KOROZYONUN TANIMI
Korozyon; Metal ve alaşımlarının, içinde bulundukları ortam etkisi ile iyon taşınması sonucunda, kimyasal aşınmaya uğraması ve dolayısı ile fiziksel özelliklerinin bozulması demektir. Metal olmayan malzemeler de çevresel koşullardan etkilendikleri için bugün, "Korozyon" dediğimiz zaman, Endüstriyel ve yapı malzemesi niteliği olan tüm ürünlerin, çevresel etkiler ile genel bozunuma uğramalarını anlıyoruz. Bu arada ''Paslanma / Pas'' sözcüğünü de, korozyon olayı sonucunda oluşan ürün anlamında kullanabiliriz.

Metal yapısındaki gayri saflık, alaşımlarındaki yerel farklılıklar, metalin üretim koşulları, sıcaklık ve nem farkları, metalin temasta olduğu ortam içinde çözünen gaz veya tuzların yerel derişim farkları, korozyonu arttıran etkenlerin en önemlileridir.

Metalden yapılan her türlü malzeme, kullanım süresince az veya çok korozyona uğrar. Korozyona uğrayan metalin tüm mekanik özellikleri değişir ve sağlamlığı korozyon ilerledikçe azalır. Buhar kazanları, petrol ve doğalgaz boru hatları, nükleer reaktörler, köprüler, derin kuyu boruları, gemiler ve her türlü motorlu araçların sabit ve çalışan metalik parçaları, korozyonun en çok olduğu ve büyük tehlike yarattığı yerlerdir. Böylece korozyon olayı her durumda büyük bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Korozyona dayanıklı malzemelerin imali, yüzey kaplamaları, korozif ortamların etkinliğini azaltmak için ortama yapılan ilaveler ve görevini yapamayacak derecede korozyona uğramış parçaların yenileri ile değiştirilmeleri, korozyon olayının doğrudan neden olduğu ekonomik kayıplar olarak kabul edilmektedir.

KOROZYONUN ÖLÇÜLMESİ
Korozyon ile ilgili hesaplarda genellikle; mil/yıl birimi kullanılır. 0,001 inç olan mil, yaklaşık olarak 0.025 mm. olduğu için, bu birim, metal yüzeyindeki penetrasyonun 25 mikron/yıl değerine tekabül eder.

Genel bir kural olarak bir metal için korozyon haddinin; 0-2 mil/yıl (0-50 mikron/yıl) olması çok iyi, 2-20 mil/yıl (50-500 mikron/yıl) olması iyi, 20-50 mil/yıl (500- 1250mikron /yıl) olması orta ve 50 mil/yıl (1250 mikron/yıl)Ùdan büyük olması zayıf bir durum olarak kabul edilir.

1 Mil / yıl = 0.001 inç/yıl = 25 mikron / yıl

0 - 2 MİL / YIL = 0 50 MİKRON YIL > ÇOK İYİ
2 - 20 MİL / YIL = 50 500 MİKRON / YIL > İYİ
20 - 50 MİL / YIL = 500 1250 MİKRON / YIL > ORTA
50 500 MİL / YIL = 1250 MİKRON / YILDAN BÜYÜK Z A Y I F

KOROZYON TÜRLERİ
1. Eşit Dağılımlı Korozyon: Metal yüzeyinin homojen bir biçimde aşınması sonucunda incelmesine yol açan, en yaygın korozyon eşit dağılımlı korozyondur. Metal kaybı, diğer korozyon çeşitlerine göre fazla olmasına rağmen, korozyon hızı ve malzemenin ömrü kolay hesaplanabildiği için en az korkulan korozyon cinsidir.


HOMOJEN DAĞILIMLI AŞINMA
KOROZYON HIZLI HESAPLANABİLİR
MALZEME KAYBI VE DAYANIM ÖMRÜ HESAPLANABİLİR
*EN AZ KORKULAN KOROZYON TİPİDİR.

2. Galvanik Korozyon: Aynı ortam içinde birbirleriyle temas halinde bulunan farklı metallerde görülen korozyon türüdür. Bu tip korozyondan korunmak için, tasarım ve imalat sırasında, galvanik dizide birbirinden uzak metallerin eşlenmesinden mümkün mertebe kaçınmak gerekir.


AYNI ORTAMDAKİ FARKLI METALLER
TASARIM VE DİZAYNDA, GALVANİK DİZİDE BİRBİRİNDEN UZAK METALLERİN EŞLENMESİNDEN KAÇINILMALIDIR
ÖRNEK: ALÜMİNYUM DEMİR VEYA PİRİNÇ VİDALAR TARAFINDAN KOROZYONA UĞRATILMASI

3. Çukurcuk Korozyonu:
Bu tip korozyonda metal kaybı eşit dağılımlı korozyona nazaran çok az olmasına rağmen, yaygın ve zor kontrol edilebilir olması nedeniyle en korkulan korozyon cinslerindendir. Korozyon olayının, küçük bölgelerde yoğunlaşmasıyla, metal yüzeyinde çok sayıda çukurcuklar oluşur. Metal kısa sürede delinerek kullanılmaz hale gelir. Bu tip korozyon, genellikle klorür ve bromür iyonları içeren nötr ortamlarda oluşur. İndirgenebilen metal iyonlarının klorürlerini ihtiva eden ortamlar, çukurcuk korozyonu yönünden çok tehlikelidir.


METAL KAYBI AZ, YAYGIN VE ZOR KONTROL EDİLEBİLİR
EN TEHLİKELİ KORROZYON TİPİDİR
DAR BÖLGELERDE ÇOK SAYIDA ÇUKURCUK OLUŞUR (PİTTİNG VEYA KARINCALANMA DENİR)
METAL KISA SÜREDE DELİNİR KULLANILAMAZ
KLORÜR VE BROMÜR İYONLARININ BULUNDUĞU NÖTR ORTAMLARDA SIK GÖRÜLÜR
İNDİRGENEBİLEN METAL İYONLARININ KLORÜRLERİ (NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2) İHTİVA EDEN ORTAMLAR ÇOK TEHLİKELİDİR

4. Aralık Korozyonu: Bu tip korozyonda olay, dar bölgeler üzerinde yoğunlaşır. Makina parçalarının montajı sırasında yok edilemeyen aralıklarda başlar. Bu aralıklar genişledikçe korozyonun etkinliği azalır. Ortamda bulunan katı partiküllerin metalik yüzeyler üzerinde çökelmesi, düşük kaliteli koruyucu kaplamalar, bu tip korozyon için uygun zemin hazırlarlar. Bu nedenle makine parçaları montaj aralıklarında biriken katı partiküller sürekli olarak uzaklaştırılmalıdır.

MONTAJDA YOK EDİLEMEYEN DAR ARALIKLARDA SIK RASTLANIR (ŞASE PARÇALARI BİRLEŞME YÜZEYLERİ ...)
ARALIK GENİŞLEDİKÇE KORROZYON ETKİNLİĞİ AZALIR
ORTAMDAKİ KATI PARTİKÜLLERİN YÜZEYE ÇÖKELMESİ VE KALİTESİZ KAPLAMALAR

5. Selektif Korozyon: Alaşımlarda, belirli bir metal üzerinde yoğunlaşarak çözünmesine yol açan korozyon cinsidir. Bu tip korozyonda malzemenin dayanıklılığında büyük azalma olmasına karşılık, dış görünüşünde, renk değişikliği dışında değişiklik görülmeyebilir. Örnek olarak altın gümüş alaşımında seyreltik nitrik asit içinde gümüş kaybı verilebilir.

6. Kristaller Arası Korozyon:
Bu tür korozyonda, malzemenin dış görünüş ve ağırlığında önemli bir değişiklik olmamasına rağmen, mekanik dayanıklılığı çok azalır. Çünkü, korozyon olayı malzemenin kristal sınırları yakınında yoğunlaştığı için, kristaller bütünlük ve şekillerini korurlarken kristaller arası bağlar tahrip olur. Özellikle, Östenitik dokulu Krom-Nikel Çeliklerinde ve Alüminyum Bakır alaşımlarında görülen korozyon türüdür.

MALZEME BOYUT VE AĞIRLIĞI SABİT KALIR
KORROZYON KRİSTAL SINIRLARINDA MOLEKÜLERBOYUTTA GERÇEKLEŞİR
KRİSTALLER BÜTÜNLÜK VE ŞEKİLLERİNİ KORUR
KRİSTALLER ARASI BAĞLAR ZAYIFLAR
ÖZELLİKLE ÖSTENİTİK KROM - NİKEL ÇELİKLERİ VE ALÜMİNYUM - BAKIR ALAŞIMLARINDA GÖRÜLÜR

7. Gerilmeli Korozyon:
Gerilmeli korozyon, mekanik gerilmeler altında çalışan sistemlerin aynı zamanda korozif ortamlarla temas altında bulunması sonucu, oluşan korozyon türüdür. Yüksek basınçlı kaplar, buhar kazanları, pompa mili ve rotoru bu tip korozyon tehdidi altında çalışırlar.
Korozyon olayı, malzeme üzerinde çatlaklarla başlar. Çatlaklar malzeme içine doğru ilerler ve nihayet kırılmalar olur. Ortamın sıcaklığı, korozyon hızını arttırır.

8. Erozyonlu Korozyon: Yüksek hızla hareket eden, korozif ortamlarla temas eden malzeme yüzeylerinde görülen korozyon türüdür. Gaz ve sıvıların pompalandığı boru hatları, pompa gövdeleri ve kanatları, vanalar, türbin kanatları erozyonlu korozyon tehdidi altında çalışırlar. Korozyon, malzemenin yüzey tabakalarının akım tarafından uzaklaştırılması sonucu ortaya çıkar. Korozyon hızı ortamın akma hızı ile artar ve akım Türbülanslı ise malzeme hızla korozyona uğrar.Laminer akımlarda korozyon ilerleme hızı daha zayıftır. Dirsek, vana, flanş parçaları gibi donanımlar ve akımın yolu üzerindeki ani değişiklikler, bu tip korozyonun, hızını arttırıcı nedenlerdir.Ayrıca ortamda katı partiküller mevcutsa, bu malzeme yüzeyine çarparak oksit tabakalarının uzaklaştırılmasını hızlandırırlar, dolayısıyla korozyon hızının artmasına neden olurlar.

Fretaj: Yük altında birbirleri üzerinde ileri geri hareket eden metal yüzeylerde görülen korozyon cinsidir. Birbiri üzerinde hareket eden metal yüzeyleri üzerinde çıkıntılar hareket sırasında kazınırlar ve ara yüzeyler oksitlenir. Teşekkül eden oksit tabakalarının kazınmasıyla, olay tekrarlanarak devam eder, Korozyona uğramış parçalar, oksitlerle çevrelenmiş çukurcuklu bir yapı arzederler.

YÜK ALTINDA İLERİ GERİ HAREKET EDEN METAL YÜZEYLERDE GÖRÜLEN KOROZYON CİNSİDİR YÜZEYLERDEKİ ÇIKINTILAR HAREKET ESNASINDA KAZINIR VE ARA YÜZEYLER OKSİTLENİR OKSİT TABAKALARININ KAZINMASI İLE OLAY TEKRARLANIR KOROZYONA UĞRAYAN PARÇALAR OKSİTLE ÇEVRELENMİŞ ÇUKURCUKLU BİR YAPI GÖSTERİR KOROZYON TÜRLERİNİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DE SINIFLANDIRMAK MÜMKÜNDÜR:

Korozyon, farklı metal malzemelerin içinde bulundukları ortam nedeni ile iyon taşınması sonucunda, kimyasal aşınmaya uğraması ve dolayısı ile fiziksel özelliklerinin de bozulması (mukavemet değerlerinin değişmesi) olduğuna göre Metallerin Korozyonunu Kimyasal ve Elektro Kimyasal olarak da ikiye ayırmak mümkündür.
Korozyon, genellikle korumasız ortam ve yüzey şartlarında, yüksek hızla başlar ve hızı giderek azalır, ancak ilerlemesini devam ettirir. Çünkü korozyon esnasında meydana gelen kimyasal reaksiyon ürünü, (2Fe2 + 302 2Fe2 03) (çok zaman metalin oksidi) malzeme üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur.Mekanik etkilerle bu filmin yok edilmesi sonucu korozyon, yüksek hızda yeniden başlar, sonuçta malzeme kısa sürede aşınır, fiziksel boyutları, fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmeye uğrar. Fiziksel boyutların değişmesi ve mekanik aşınma, aynı zamanda mekanik madde erezyonu şeklinde de adlandırılır. Korozyon ve Erezyonun birlikte yürümesi ,istenmeyen bir durum olup büyük ekonomik kayıplara yol açar.

A) ELEKTRO - KİMYASAL KOROZYON
Elektro kimyasal korozyon, farklı iki metalin, adi sıcaklıklarda ve içinde sıvı bulunan ortamlarda elektrolitik içinde ( örneğin PİL gibi ... ) aşırı şekilde oluşan elektron alış verişi ile bir elektrik akımının meydana gelmesi ve bunun sonucu olarak oluşan anodik ve katodik bölgeler arasında metallerden birinin (anod) aşınması (çözülmesi) şeklinde ortaya çıkar.
3 Çeşit elektro kimyasal korozyon vardır.

A.1) Asitlerin etkisi ile oluşan ELEKTROKİMYASAL korozyon:
Metallerin büyük kısmı (standart yükseltgenme potansiyeli oÙdan büyük olanlar), Hidrojen Gazı çıkışı ile birlikte çözünürken aşınırlar. Altın (Au), Bakır (Cu), Gümüş (Ag) gibi (yükseltgenme potansiyeli OÙdan küçük ) olanlar asitlerin etkisi ile çözünmezler. Yani korozyona uğramazlar. Ancak bazı metaller, korozyon sonucu oluşan ürünlerin yüzeyi örtmesi sonucu, korozyon başladıktan sonra asitten etkilenmezler. Örne; Teorik olarak kurşunun sulfat asidinde (H2S04) çözülmesi gerekirken, oluşan kurşun sulfat (korozyon ürünü) metal yüzeyinde öyle bir başarılı korozyon tabakası oluşturur ki, bir defa bu tabaka oluştuktan sonra kurşun metalinin bir daha sulfat asidinden etkilenmesi beklenemez..

A.2) Galvanik çift etkisi ile oluşan e/k korozyon:
Farklı çözünme gerilimine sahip olan iki metalik malzemenin bir çözelti içinde, herhangi bir şekilde birbirlerine temas etmesi sonucu oluşan galvanik çiftlerde, çifti oluşturan metallerden bir tanesi ANOT bir tanesi KATOT görevini yüklenir. Anot olan çözünür ve korozyona uğrar.

A.3) Farklı havalanma etkisi ile oluşan e/k korozyon:
Tek bir metalin değişik noktalarında oluşan oksijen konsantrasyonunun gösterdiği farklılıklardan meydana gelir.Oksijence fakir kısımlar anod, zengin kısımlar ise katot olarak hareket eder. Sonuçta oksijence fakir olan kısımlar, korozyona uğrayarak havanın nemi ile (oksijen) birleşir. Bu durum boyanmamış metal yüzeylerde, parmak izinden oluşan veya kapalı ambalajlarda sıcaklık ve basınç değişimleri ile ortaya çıkan yoğuşmuş nemin metal yüzeyindeki çeşitli gözeneklere yapışması sonucu meydana gelir.

B) KİMYASAL KOROZYON
Bir metalin çevresinde bulunan gazların etkisi ile korozyona uğraması kimyasal korozyon olarak adlandırılır. Bu olay oksijenle birleşme veya en basit anlamda yanma olayıdır. Genellikle metalin (Demir ve Demir alışımları) yüzeyinde çok küçük gözeneklere oksijen gazının etkimesi ile Demir oksit (Fe203-PAS) haline gelmesidir. Yüzeyde oluşan bu Oksit film tabakasına pas denir ve malzemenin yüzeyine derinlemesine nüfuz eder.Pasın oluşumu havada bulunan C02 ve ısı etkisi ile artış gösterir. Düşük sıcaklıklarda meydana gelen kırmızı kan rengindeki PAS gözenekli gevrek yapıda oluştuğundan Demir (Metal) yüzeyinde koruyucu bir tabaka temin etmez, ve metal tükeninceye kadar devam eder. Bu nedenle Demir ve alaşımlarının korozyonu konusunda, kullanıldığı yerlere dikkat etmek gerekir.Korozyonu hızlandırıcı etkenler arasında, TOZ, ATMOSFERDEKİ GAZLAR (H2S - Hidrojen Sülfür) metallerle birleşerek METAL SÜLFÜR oluşumuna neden olur.

KOROZİF ORTAMLAR VE KOROZYONA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Kimya Endüstrisi, kimyasal maddelerin oluşturduğu ortamların yanısıra; atmosfer, sular, zemin, biyolojik ortamlar, metallerin karşılaştığı en etkin korozif ortamlardır.Metalleri bu ortamların zararlı korozif etkilerinden korumak için çeşitli yöntemler vardır.Bunlar:
- Uygun tasarım
- Ortam özelliklerini kontrol altına almak (inhibitörler, pasifleştiriciler)
- Yüzey kaplamaları (Fosfatlama, Boyama, Metalik, Soy, Organik ve Anorganik Kaplamalar)
- Katodik Koruma gibi sayılabilir.

Nitelikli Endüstriyel üretimin, günlük yaşamdaki en basit ihtiyaçlarımızdan, ultra-modren uzay araçlarına kadar çok çeşitli alanlarda çok farklı malzemelerin, kullanım amacına yönelik olarak dizayn ve imal edilmesi, kullanılan bu ürünlerin de daha aktif ve gelişen teknolojik imkanlara göre korunmasını gerekli kılmaktadır.Çok çeşitli metal işleme tekniklerinden geçirilerek mamül yada yarı mamül hale getirilen, hassas işlenmiş / taşlanmış, boyanmaması yada sabit başka kaplamalar ile kaplanmaması gereken, montaj sırası bekleyen, stoklanması ya da deniz aşırı sevkiyatı yapılacak her türlü makina parçasının, pas ve korozyona karşı korunmasının en kolay ve ucuz şekli,Organik yüzey kaplamalarıdır.

İleri sürülen bir çok delile rağmen, genel inanışın tam tersine adi yağ ve gres etkili bir pas önleyici değildirler.(ancak ılımlı şartlar hariç) Greslerin ticari metal koruyucuları olarak kullanılmaları, 18. yüzyıl ortalarına kadar gitmesine rağmen, 2. Dünya savaşı sırasında şiddetli sıcaklık, nem ve tuz kirlenmelerine karşı büyük miktarlarda işlenmiş parçaların korunması gereğinden hareketle, modern YÜZEY KORUMA BİLEŞİKLERİ geliştirildi. Özellikle bu gelişme, Dünyada motor yağını ilk defa bulan AmerikanVALVOLINE- TECTYL firmasının öncülüğünde gerçekleştirilerek öncelikle askeri amaçlı ve sivil amaçlı geçici pas önleyicilei konusunda ihtisaslaşma sağlandı.

Pas ve korozyonu önleyen yüzey koruma bileşiklerinin yağ, solvent, wax, su bazlı olmak üzere değişik şekillerde imal edilerek, korunacak yüzeylerin, sadece basit bir korumanın ötesinde, foksiyonel ve amacına uygun, ucuz, istenilen süre kadar koruyabilen, ortam ve atmosferik değişimlere karşı son derece uyumlu, sabit veya kolay temizlenebilir niteliklere sahip olması gerekmektedir.


UYGUN PAS ÖNLEYİCİ SEÇİMİ
En uygun ve en düşük maliyetli pas önleyici koruyucu yağın seçimi için aşağıdaki şartların belirlenmesi gerekir.
1 Korunacak malzeme cinsi (Demir veya demir dışı)
2 Yüzeyin mekanik işlenme kalitesi (kaba işlenmiş, tornalanmış, taşlanmış v.s.)
3 Beklenen asgari koruma süresi (Montaja kadar geçecek yaklaşık veya öngörülen koruma süresi)
4 Korunacak malzemenin, yağlamadan sonra ambalajlamaya geçme süresi, ambalaj tipi ve şekli.
5 Koruyucu yağın yüzeyden temizlenmesinin gerekip gerekmediği
6 Korunmuş malzemenin sevkedileceği yer ve sevk aracı (Denizaşırı, TIR, Konteyner v.s.)
7 Kullanımdan evvelki stoklanma şekli, durumu ve bulundurulacağı ortam.
Bu sorulara verilecek doğru yanıtlar koruyucu pas önleyici yağın, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirler. Ancak kesin olan şudur ki; doğru yer ve zamanda, doğru koruyucu ürünü kullanmak gerekir.

Örneğin:
Bir solvent bazlı ürün ile koruma yapılacak ise, tam ve hava almayan bir ambalajlamaya geçmek için, kesinlikle yüzeydeki solventin uçmasını beklemek gerekir.Bekleme zamanı sağlanamıyorsa, solvent bazlı olmayan, Yağ veya Su Bazlı (daha pahalı) koruyucu ürünler kullanılması kesinlikle zorunludur.Aksi takdirde, hava almayan, sıcaklık artışı ile nem kabini haline gelen kapalı ambalaj içindeki su buharı veya uzaklaştırılamamış solvent buharı, basınç düşümü sonucunda yoğuşarak,, yüzeydeki koruyucu yağı çözücü etkisi ile, ani ve şiddetli korozyona zemin hazırlayacaktır.

Yüzeyden temizlenmesi zor, masraflı, zaman alıcı ve malzemeyi tahrip edici bir koruyucu kullanmak yerine, yüzeyden temizlenme ihtiyacı gerektirmeyen, ince, kurumayan yüzey filmi oluşturan koruyucu yağ kullanılması daha uygun bir yöntem olacaktır.

Koruyucu yağlar Amerikan, A.S.T.M. B117 ve DIN 50021 standartlarına uygun %5Ùlik tuz püskürtme, A.S.T.M. D1748 ve DIN 50017 standartlarına uygun %100 nem kabini test sonuçlarına göre, kendi aralarında ve başka markalar arasında sınıflandırmaya tabi tutulurlar.

En iyi dayanımlı Epoksi boyalarda tuz testi dayanım süresi 200-250 saat olabilirken, TECTYL koruyucu yağlarında bu değer 2000 -3000 saate kadar ulaştığı görülmektedir.
Koruyucu yağların bir diğer kalite göstergesi de, tatbik edildiği metal yüzeyinden su ve nemi uzaklaştırarak metal yüzeyine manyetik penetrasyon ile yapışabilmesidir.
Koruyucu yağlar istendiği zaman metal yüzeyi üzerinden, petrol veya mineral türevli bütün solventler, düşük basınçlı buhar veya alkali banyolar ile temizlenebilmelidir.
Us.
Government
Specifications
MIL-P-116-G
Presevative
Type
TECTYL QPL Ref. No
MIL-C-16173E -Grade 1 P-1 891 16173.76
MIL-C-16173E -Grade II P-2 502 C 16173.76
MIL-C-16173E -Grade III P-3 894 16173.76
MIL-C-16173E -Grade IV P-19 846 16173.76
MIL-C-16173E -Grade V P-21 511 M 16173.76
MIL-C-11796C -Grade III P-4 435 M-6181
Class 1 % 1 A     M-6168
MIL-C-11796C Class 3 P-6 437 M-6184
MIL-L-3150C Amd # 2 P-7 802 A L-6564
V V-L-800C P-9 900 LP-7015
MIL-L-21260D PE-10 910 MP-301
Type 1 - SAE 10 Army/Navy    
MIL-L-21260D Pe-30 930 MP-302
Type 1 - SAE 30 Army/Navy    
MIL-L-21260D , Type 1 - SAE 40 PE-40 940 MP-303
MIL-L-21260D , SAE 15W- 40 PE-15/40 915W40 MP-300
MIL-G-10924D P-11 858C M-7706
MIL-G-10924 P-11 858F GA-04
MIL-P-46002B Grade 1 P-20 859A Not required
MIL-C-23411A (YD) Type II Navy 511M NAVY FB BA-105-6G
TT-C-520b Composition G Federal 121B N/A
MIL-C-62218A Army 517 AR-18-85
Type 1   518  
MIL-C-62218a Type II Army 517 Z-7515
MIL-C-15074 Army 275 AR-20-85
NAVORD SYSCOM WS-12911M Navy 250-2A-10 N/A
NAVORD SYSCOM WS-12953E   944 N/A
NAVORD SYSCOM WS-12953E   959 N/A
NAVORD SYSCOM 6300735   966 N/A

 

 

75 YILI ASKIN SÜREDIR TÜM DÜNYADA KANITLANMIS PASLANMAYI ÖNLEME YOLU

TECTYL ® PASLANMAYI DAHA BAŞLAMADAN DURDURUR

Ashland Oil 'in bir bölümü ve dünyanın en büyük bağımsız uluslararası yağ kuruluşlarından biri olan VALVOLINE, 100'ü aşkın ülkede çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. VALVOLINE, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için her türlü yağların ve her türlü uygulamaya yönelik TECTYL ® pas önleyici ürünlerin üreticisidir.

AVRUPA'DA VALVOLINE ETKİNLİKLERİ

VALVOLINE'ın Avrupa'ya yayılmış olan satış ofislerine ek olarak, Dordrecht - Hollanda'da bütün kıtaya yönelik üretim yapan ve bünyesinde son derece gelişmiş bir AR-GE laboratuvarı bulunduran üretim tesisleri bulunmaktadır. Sürekli piyasa araştırması, ürün geliştirmeye verilen önem ve üretimin her kademesinde kalite kontrol Valvoline'a konusunda piyasa liderliğini getirmiştir.

 

TECTYL ® mineral yağ bazlı olmayan diğer pas önleyici ürünlerden farklıdır.

TECTYL ® ürünleri kendine özgü polar kimyasal metale yapışma özelliği ile
pas önleyici bir film oluşturur.

Bunun yanındaTECTYL ®halen paslı olan birçok yüzey için de en iyi çözümdür.

BASİTLİK KALİTENİN ANAHTARIDIR

TECTYL ®, paslı veya passız her türlü metale, derinlemesine temizlik ve yağdan arındırma işleminden geçirilmeden kolayca uygulanabilir. Tabii ki kural olarak yüzey hazırlığı ne denli iyi ise o ölçüde başarılı bir koruma sağlanır.

TECTYL ®, dahili koruma uygulamalarından sonra herhangi bir solvent veya yağ çözücü madde ile kolayca ve zararlı bir etki yaratmadan temizlenebilir.

TECTYL ® ,  

PASLANMAYI ÖNLEMEK DEMEKTIR !


EN UYGUN TECTYL ® ÜRÜNÜNÜN BELİRLENMESİ

En iyi pas önleyici ürün bile eğer doğru ürün - doğru yerde kullanılmaz ise başarısız olabilir. Bu nedenle en uygun ürünü seçebilmek için aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.

* Öngörülen koruma süresi
* Korunacak ürünün depolama metodu ve koruma süresi
* Metal türü ve yüzey işleme   hassasiyeti
* Tercih edilen uygulama metodu
* Ambalajlama ve ulaştırma metodu
* Koruma döneminden sonra ürünün yüzeyden uzaklaştırılması gereği

Uzmanlarımız ürün seçiminizde veya bir koruma programı oluşturulması sürecinde size tavsiyede bulunmaktan zevk duyacaklardır. Ayrıca doğru uygulama ve kaplamanın temizlenmesi konusunda da yol gösterebilirler.

ÜRÜNÜN TEMİZLENMESİ

TECTYL ®' genellikle petrol türevi bir çözücüyle kolayca yüzeyden uzaklaştırılabilir. Daha geniş alanlar solvent veya su bazlı yağ çözücü madde katılmış basınçlı sıcak su veya buhar ile temizlenebilir. Genellikle ağır, yoğun TECTYL ®' tipleri yüzeyden temizlenmek üzere üretilmemişlerdir.

TECTYL ®' PASLANMAYA KARŞI KORUMA SAĞLAR

Endüstriyel uygulamalarda TECTYL ®' sadece korumadan daha fazlasını sağlar. Zaman zaman tamamlayıcı ve hatta ana hedef neme karşı dayanıklılık, yağlama ve aşınmaya karşı önlem olabilir. Bu şartların birleşimi birden çok fonksiyonu olan pek çok türde TECTYL ®'in üretilmesine yol açmıştır. Geçici depolama için kullanılan TECTYL ®' filmi aynı zamanda sonraki üretim aşamalarında yağlayıcı görevi görebilir. Motorlar ve dişli kutularının da depolanma ve nakliye sürecinde iç korumaya ihtiyacı vardır. Hem kullanım, hem de koruma yağı olarak işlev gören bir ürünün burada avantaj sağlayacağı aşikardır. Örneğin;TECTYL910/930/915W40 kusursuz bir koruma sağlamanın yanı sıra API ve MIL standartlarına uygun yüksek kaliteli motor yağı özelliklerine de sahiptir.


NAKLİYE VE TECTYL ®

Her makine ya da metal parça üreticisinin, ürünlerinin en zorlu iklim koşullarında, en uzun yolculuklarda dahi hiçbir korozyon emaresine rastlanmayacak şekilde müşterisine varmasını sağlaması hayati önem taşır. Yükleme / Boşaltma sırasındaki hasar tehlikesine karşı oluşturulan normal tehlikeye ek olarak paslanmaya karşı koruma da çok önemlidir. Havanın temiz ve nispi nem oranının % 70'in altında olduğu durumlarda korozyon oranı düşüktür. Ancak kritik limit olan % 70 nispi nem oranı aşıldığında ciddi boyutta paslanma oluşabilir. Bu oluşum kirli endüstriyel atmosfer (SO2) ortamdaki tuz oranı ve parmak izleriyle hızlandırılabilir.

Hava daima mevcuttur. Tamamen havası alınmış bir ambalajda bile... Ve havanın nemi ısının yükselmesi ve düşmesine bağlı olarak artar veya azalır. Parçaların deniz, hava ve hatta karayolu nakliyesinde yoğunlaşmaya sebep sıcaklık değişimleri olacaktır. Silica tipi ürünler bu gibi durumlarda ambalajın hava sızdırmazlığı devam ettiği sürece yararlıdır. Fakat genellikle paketlere hoyratça muamele edildiği için bu durum nadiren görülür. Bu nedenle en modern paketleme sistemlerinin uygun bir TECTYL ® ürünü ile birleştirilmesi ulaşılan mekanik kalitenin devamlılığını sağlar. Bu koruma, şartlar olumsuz da olsa malların paslanma tehlikesi olmadan yerine ulaşmasını garanti eder.

GEMİCİLİK SEKTÖRÜ VE PETROL PLATFORMLARI İÇİN TECTYL ®

Batı Avrupa gemicilik ve offshore etkinliklerinin merkezidir. TECTYL ®'in uzun yıllardır bu alanlarda genel koruma için kullanılması şaşırtıcı değildir. TECTYL ®BT COAT, BT FLOAT COAT balast tank koruyucuları ve TECTYL ® 130TECTYL ® ambar boyası yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün bu ürünleri oluşmuş pasa nüfuz ederler ve paslanma olayını önemli ölçüde geciktirirler, dolayısıyla metal yüzey hiç ya da son derece düşük bir yüzey temizleme ve uygulama maliyeti ile korunmuş olur. Bu avantajlar TECTYL ®L'in boru, petrol hatları ve yapılarının korunması amacı ile petrol platformlarına girmesini de sağlamıştır.

Birçok önceden boyanmış petrol platformu tamir amacı ile TECTYL ® ürünleri kullanmakta ve kullanılan boya türüne göre TECTYL ® Primer ile astarlanmaktadır. Bu şekilde hem bakım masraflarından kayda değer şekilde tasarruf etmek, hem de dayanıklı bir wax kaplaması elde etmek mümkündür.

TECTYL ®
KORUYUCU YAĞLAR KULLANIM ALANLARI

1. OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

* Underbody coating, alt koruma ve ses geçirmezlik
* Kapalı profil/boru içleri gibi ulaşılamayan yüzeylerin korunması
* Boyanmış dış yüzeylerin denizaşırı sevkiyat ve stoklama esnasında korunması
* Yakıt deposu ve radyatör iç yüzeyi korunması
* Boyanmamış çelik kaporta saclarının sevkiyat esnasında korunması
* Preslenmiş ve soğuk şekillendirilmiş sac montaj parçalarının korunması

*Aktarma ve güç iletme elemanlarının hassas işlenmiş, taşlanmış metal
yüzeylerinin    korunması
* Motor bloklarının komple montaj sonrasında tüm yüzeyler için uzun süreli sevkiyat    koruması
* Her tip yedek parçanın korunması
* Kampana, porya, fren diski yüzey koruması

2. METAL VE GENEL ENDÜSTRİ
 
*  Seri imal edilen bütün yedek parçaların boyanmayan metal yüzeylerinin hassas korunması
* Hassas ölçülerde ve kalibre edilmiş boruların ve profillerin dış/iç yüzeyleri ile dişli kısımlarının korunması
* Metal işleme ve takım tezgahlarının hassas işlenmiş ve taşlanmış yüzeylerinin    korunması
* Isıl işlemden çıkan metal parçaların ani korozyona karşı korunması
* Rulman, mekanik salmastra, yataklama elemanlarının korunması


* Dış ve aşırı korozif hava ortamlarında bulunan çelik konstrüksiyon yüzeylerin çok uzun süreli korunması
* Her kalınlıkta paketlenmiş ve rulo sacların veya dilimlenmiş sacların yüzey koruması
* Konteyner alt yüzey koruması
* Demiryolu, lokomotif ve yolcu vagonlarında underbody coating ve ses geçirmezlik uygulamalarında

3. GEMİCİLİK ENDÜSTRİSİ

* Balast tankları iç yüzey koruması
* Yük ambarlarının korunması
* Makine yedeklerinin korunması


4. SİLAH ENDÜSTRİSİ

*  U.S.A. Military (MIL-Spec) standartlarına tam uygun ve onaylanmış koruyucu ürünler


* ÇIPLAK METAL YÜZEYİNE UYGULANAN
   TECTYL,  YÜZEYE HOMOJEN YAYILIR  VE
   YIRTILMAYAN SABİT BİR FİLM TABAKASI
   OLUŞTURUR.
 
* ÜZERİNDE NEM OLAN METAL YÜZEYE
   UYGULANAN TECTYL, NEMİ, METAL
   YÜZEYİNDEN UZAKLAŞTIRIR VE METAL İLE
   KOROZYON YAPICI KATMAN ARASINA
   GİRER ,BU ÖZELLİK  TECTYL 'İN
   "SU UZAKLAŞTIRMA  (DEFEDİCİ )"
   ÖZELLİĞİNİ TANIMLAR.

 

Delta Koruyucu Endüstriyel Ürünler A.Ş. 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.